Задълженията за номерата от групата на СФСМВР може да заплатите по следните начини:

1. Банка ДСК

Сметка номер: BG62STSA93000019032605
IBAN: STSABGSF

- Чрез платежно нареждане в банка ДСК, като основание за плащане се вписват номерата и периода за който се плаща, и имената на титуляра. Не се дължи такса превод!

2. Чрез каса на EasyPay

- На каса в EasyPay можете да плащате сметката си само за последната излязла фактура /не са получава натрупване на задължения по фактури, ако имате стари незаплатени такива. Стари задължения се плащат само през банка ДСК/.

- Необходима информация, която да съобщите на касата, за да може служителят да намери номера и конкретната сумата : „желая да заплатя задължение към Синдикална федерация на служителите в МВР …номера е ………“

  • Задълженията за последно излязла  фактура се подават към EasyPay на 1-во число на месеца след 12ч.  и стоят налични до последно число на месеца, след което се подават данните за следващ отчетен период.

Пример:   Засичане на телефония – 22-ро число на месеца, подаване в сайта на данните за задълженията  след 26-то число, изпращане към EasyPay на 1-во число /ако е работен ден/
Отчетен период 22.07.2016г. – 21.08.2016г. – изпращат се към EasyPay на 01.09.2016г. – срок за плащане до 30.09.2016г.

 

 
 

Синдикална Федерация на Служителите в МВР - СФСМВР

Trade Union Federation of the Employees in the Ministry of Interior - TUFEMI

www.sfsmvr.org

София 1000, ул."Ангел Кънчев" № 2, ет. М

Sofia 1000, 2, Angel Kanchev Str. fl.M

© 2009-2018 СФСМВР.